РЗИ оттегли заповедта си за затваряне на бар „Какао“, а съдът прекрати делото срещу инспекцията. С Определение от 17.08.2018 г. Бургаският административен съд остави без разглеждане жалба на „Тетрис адвъртайзинг“ ООД – търговското дружество собственик на нощен бар „Какао“ в курортен комплекс „Слънчев бряг“ срещу заповед от 10.08.2018 г. на директора на РЗИ – Бургас и прекрати административното дело за затваряне на бара.

Става ясно, че с жалба от 14.08.2018 година „Тетрис адвъртайзинг“ ООД обжалва заповедта на РЗИ. Със заповедта, в резултат на извършена проверка и установени нарушения на нормите на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), както и въз основа на влезли в сила предписания на директора на РЗИ – Бургас, е разпоредено спиране на дейността на нощен бар „Какао“ – до отстраняване на причините, довели до налагане на принудителната административна мярка (ПАМ), а именно привеждане на обекта от „открит тип“ в „закрит тип“ и недопускане на озвучаване на открити площи в интервала 23:00 – 07:00 часа от денонощието.

По повод обжалването, по описа на Административен съд – Бургас е образувано и административно дело.

На 14.08.2018 година по заявление – искане от „Тетрис адвъртайзинг“ ООД в бар „Какао“ е извършена допълнителна проверка от служители на РЗИ – Бургас, при която е установено, че в изпълнение на наложеното му ограничение заведението не извършва каквато и да е дейност. Приведено е от „открит“ в „закрит“ тип (източната стена е затворена плътно), а от управителя е разпоредено обслужването на клиенти в откритата част да бъде преустановявано в 22:30 часа, като обезшумителните панели на източната стена да се поставят най – късно в 23:00 часа. За установените факти проверяващите служители на РЗИ – Бургас са съставили констативен протокол, в който е отразено и предупреждение към „Тетрис адвъртайзинг“ ООД, че при последващо установяване на нарушения на ЗЗШОС спрямо дружеството и търговския му обект ще бъдат налагани нови ПАМ.

На 16.08.2018 година, след представяне на преписката по издаването на заповедта, допълнително от директора на РЗИ – Бургас е представена и заповед от16.08.2018 година. С нея е констатирано, че дружеството – жалбоподател изпълнява наложената му ПАМ и е предприело действия по изпълнение на изискванията на РЗИ – Бургас за привеждане на работата на заведението в съответствие с нормите на ЗЗШОС. Със заповедта е отменена (оттеглена) заповедта от 10.08.2018 година на директора на РЗИ – Бургас поради отпадане на причините за ограничаване на дейността на бар „Какао“.

Поради оттегляне на административния акт съдът прекрати делото.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

four × three =