НСИ съобщи статистическите изследвания в областта на културата в региона за 2017 год.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.7 хил. фондови единици, като броят им се увеличава с 0.4% в сравнение с 2016 година. От тях цифровизирани са 11.6 хил. фондови единици, което е с 34.2% по-малко в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2017 г. са 230.2 хил. и в сравнение с 2016 г. се увеличават с 10.4%. В дните със свободен вход са осъществени 13.0% от посещенията на музеите (29.9 хил.). През 2017 г. броят на посещенията в музеите от чужденци се увеличава с 28.4 хиляди.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2017 г. е 125, който се намалява с 6.0% в сравнение с 2016 година.

2. Сценични изкуства

През 2017 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 874 представления, които са посетени от 140.2 хил. зрители. В сравнение с 2016 г. представленията се увеличават с 15.9%, а посещенията – с 8.8%. Средният брой посетители на един театър през 2017 г. е 46.7 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с около 3.8 хиляди. Намалява средният брой посетители на едно представление от 171 души през 2016 г. на 160 души през 2017 година.

Разпределението на театрите по вид и представени постановки през 2017 г. е както следва:

– 1 драматичен театър със 198 представления;

– 1 куклен театър с 476 представления;

– 1 оперен театър с 200 представления.

През 2017 г. в областта развива дейност 1 ансамбъл за народни песни и танци, представленията на този колектив са 33 броя и са посетени от 12.7 хил. зрители.

3. Библиотеки

През 2017 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2. Библиотечният фонд се състои от 928.8 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 77.9% (723.7 хил.).

Регистрираните в тези библиотеки читатели са 5.9 хил., като 3.8 хил.(64.6%) от тях са жени. Посещенията в библиотеките са 50.2 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 26 броя (фиг. 3).

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

1. Кина

В края на 2017 г. броят на киноекраните в област Бургас е 14. Средната посещаемост за годината на екран е 25 159 лица.

1. Кина, екрани, прожекции и посещения

През 2017 г. прожекциите в кината намаляват с 2.0%, а посещенията – с 3.2% в сравнение с 2016 година

През 2017 г. са прожектирани 352 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 20 – български, 73 – европейски, 255 – от САЩ, и 4 – от други страни.

2. Радиопрограмна дейност

През 2017 г. радиооператорите в област Бургас са 8 и в сравнение с предходната година остават непроменени. Излъчените от тях радиопредавания са с 108 часа повече в сравнение с 2016 година.

3. Телевизионна програмна дейност

През 2017 г. в Бургаска област действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 20.9 хил. часа, което е с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година.

Читалища

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалищата на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Бургас са 168, от тях 38 (22.6%) са в градовете, а 130 (77.4%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата със 7, или 4.3%, съответно с 4 (11.8%) в градовете и с 3 (2.4%) в селата. Членовете на читалищата са 15 441, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 1 971, или с 14.6%

За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления:

· В 158 читалища, или 94.0% от всички читалища, има действащи библиотеки.

· 59 читалища (35.1%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;

· 106 (63.1%) читалища разполагат със зала за представления.

В съответствие с целите на читалищната дейност се сформират школи/групи/състави, чрез които се „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“. През 2017 г. в читалищата се развива любителска художествена творческа дейност, както следва:

· В категорията „музикално и певческо творчество“ общият брой на групите е 196, с 2 243 участници в тях са и 1 299 изяви през годината. Най-голям е броят на съставите по фолклорно пеене – 140, с 1 599 участници и 867 изяви;

· Танцовите състави са 137 с общ брой на участниците 2 184 и 781 изяви. В тази категория най-много са съставите по български народни танци – 101, с 1 640 участници и 573 изяви;

· Общият брой на клубовете и кръжоците е 344 с 2 063 участници в тях и 449 изяви. Преобладават театралните клубове – 267, следвани от тези по приложни изкуства (20) и изобразително изкуство (18).

За постигане на целите на читалищната дейност, през 2017 г. са организирани общо 3 541 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата чествания на бележити дати и годишнини – 1 331, следван от празненства и фестивали – 1 095.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви