Бургаският омбудсман Тодор Стамболиев излезе с позиция във връзка с предложението на „Организация за закрила на българските граждани“ за поставяне на видеокамери в района на градинката до и зад старата поща и до сградата на Областна управа. По принцип той подкрепя видеонаблюдението, но поставя въпроса за това до колко то има правно основание. По-долу публикуваме неговата позиция.

По време на заседанието на правната комисия беше даден едномесечен срок на УКОРС, през който трябва да се обобщят сигналите за инциденти в градинките около старата поща и до областна управа. От УКОРС се изисква и информация колко камери за видеонаблюдение ще са нужни и колко ще струват.

Мотивът на Стефан Петров от ОЗБГ /на снимката/ за монтиране на камери е, че тук се събират и липсва сигурност на преминаващите в района. ОЗБГ подкрепи предложението си и с подписка.

ПОЗИЦИЯ НА ОМБУДСМАНА ТОДОР СТАМБОЛИЕВ /публикуваме я без редакторска намеса/:

На вниманието на „Организация за закрила на българските граждани“

Уважаеми господин Петров,

„Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.“ Това сочи чл. 4. ал.2 от Конституция на РБ.

Охранителната дейност, каквато е дейността по опазване на обществения ред се осъществява от органите на МВР, съгласно чл.14 от ЗМВР, а   съгласно  чл. 94. (1) За опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението по пътищата и осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България могат да се изграждат по реда на чл. 92, ал. 1 звена „Общинска полиция“.  Тези звена работят под методичното ръководство и контрол на съответните служби към МВР.

В чл.3, т.6 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас се забранява извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места.

Несъмнено, описаните от Вас прояви, като, замърсяване на околната среда, извършване на сексуални услуги срещу заплащане, съхранение и употреба на наркотици и пр. са  действия и поведение, които не са морални норми на поведение, а дори съдържат и данни за извършване на престъпления.

В Предложението си за поставяне на видеокамери за осъществяване на видеонаблюдение на посочените от Вас места се съдържа идея за осъществяване на превантивен контрол в района с цел недопускане на извършване на нарушения на обществения ред и престъпления. Това е една от основните дейности на органите на МВР, по смисъла на чл.6, т.8 от ЗМВР.

По мое мнение, точно това е дейността, чийто обхват, органите на реда и съответните служители от общински полиция, трябва да планират и разширяват в ежедневието си. Именно за да не се достига до извършване на престъпления, и свързаните с него болка, мъка и страдание за пострадалите лица, органите на реда трябва да  планират мерки и провеждат комплекс от мероприятия за премахване на причините и предпоставките за извършване на тези противоправни деяния.

В тази връзка, аз подкрепям предложението Ви за поставяне на  камери за постоянно и денонощно видеонаблюдение, защото и по смисъл то е насочено изцяло към точно тази превантивна и профилактична дейност.

Разбира се, чисто технически и финансово тази дейност трябва да бъде осъществена и обезпечена от други лица, чийто експертни качества, аз не притежавам. Споделям обаче разбирането, че нищо не е по-скъпо от човешкия живот и тук финансовите параметри не са от особено значение, още повече, че вероятно и самото изграждането на системата от видеонаблюдение няма да е толкова скъпо мероприятие.

Техническите характеристики на камерите и времето на пазене на видеозаписите са въпрос на преценка на възложителя на системата, спрямо целите на мероприятието. Искам само да отбележа, че не е нужно,  записите да се пазят за 60 дни. Ако органите на МВР чакат 60 дни да започнат разследването на престъпление, тежко ни.. Най-важни в разкриването на тези деяния са първите няколко часа, до две-три денонощия. В този период  едно от първите неща, които трябва да направят органите всъщност е да се свалят записите от видеокамерите. И аз съм сигурен, че това се прави. Ако не се прави, това е меко казано,  нежелание за работа, или небрежност при изпълнение на служебните задължения. Всъщност важното в случай на извършване на престъпление е незабавно да се прегледат записите от видеокамерите и да се планират последващи мероприятия, а не да се разчита на това, че записите ще са налични 60 дни и че има време да се запознаем с тях.

Едновременно с това обаче, изразявам известно съмнение в законосъобразността и целесъобразността, достъп до записите на тези камери да имат всички физически лица и граждани, които желаят това.

Република България е правова държава.

Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат „лични данни“ или „лична информация“, тъй като съдържат информация, която по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е записано.

„Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци“ .

В свое Становище КЗЛД посочва, че „Всеки администратор на лични данни, който ще обработва лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение е задължен да заяви регистър „Видеонаблюдение” пред Комисията за защита на личните данни за вписване на това обстоятелство в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни. Администраторът на лични данни следва да уведоми физическите лица за извършвано видеонаблюдение чрез информационни табла, поставени на видно място и съдържащи информация, идентифицираща съответния администратор на лични данни, включително и информация за осъществяване на контакт с този администратор.

Регистриран администратор на лични данни по смисъла на този закон вероятно са Община Бургас и органите на МВР, но не и всички физически лица.

В този смисъл  и особено след приетия Регламент  ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год. относно защитата на физически лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който ще се прилага задължително във всички държави-членки от 25.05.2018 год. не намирам искането Ви в тази насока за законосъобразно.

Умишлено не коментирам дали предложението Ви е справедливо или не. Вероятно от текста на писмото се разбира, че в чисто човешки план намирам същото за такова, защото и целите на самото предложение са човешки разбираеми, оправдани и желани от хората, чийто подписи стоят под петицията.

Становището ми ще бъде споделено своевременно и към другите адресати на Предложението Ви.

 

С  УВАЖЕНИЕ: Тодор Стамболиев

Обществен посредник на Община Бургас

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви