Високи показатели по качество и бързина на правораздаването отчете по време на Годишното общо събрание на Административен съд – Бургас и.ф председател – съдия Панайот Генков. За високия професионализъм, отговорност, всеотдайност и много добрата екипна работа съдия Генков благодари на целия съдийски състав и на съдебните служители.

Събитието се състоя в конферентната зала на хотел „Мираж“ в присъствието на председателят на ВАС – Георги Чолаков, Севдалин Мавров от ВСС, областният управител Вълчо Чолаков и кмета на града Димитър Николов. Отчета на Административен съд – Бургас уважиха председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова, административния ръководител на Апелативна прокуратура Любомир Петров, административните ръководители на ОС – Бургас и ОП – Бургас, РС – Бургас и РП – Бургас, представители изпълнителна власт, административни органи в гр. Бургас.

Съдия Генков посочи, че през 2017 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след обявяване на делото за решаване са 3311 броя, което представлява 98,42 % от всички съдебни актове – 3364.

За сравнение през 2016 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след обявяване на делото за решаване са 96,65 %, а през  2015 г. те са  91,24 % от всички решени дела.

Постановените съдебни актове в срок от 1 до 3 месеца след обявяване на делото за решаване са 53 или само 1,58 % от общия брой свършени дела. Няма изготвени съдебни актове в срок над 3 месеца, стана ясно от доклада.

„Анализът на тези цифри налага извода, че през отчетната 2017 г. въпреки увеличаващата се натовареност на съда в сравнение с предходните години, качеството на правораздаване е на високо ниво. Наблюдава се трайна тенденция към запазване срочността в изготвянето на съдебните актове. Това е показателно, че магистратите изпълняват служебните си задължения мотивирано, професионално и отговорно“, подчерта съдия Генков.

За 2017 г. потвърдените съдебни актове са 75,26 %, за 2016 г. процента е 68,89, а за 2015 г. – 74,14 %, което показва възходяща тенденция в броя на потвърдените съдебни актове и за една задълбочена работа по решаване на делата.

Административен съд – Бургас остава един от най-натоварените в страната. За 2017 г. действителната натовареност на съдиите към всичките дела за разглеждане е 21.90 и 17.52 към общо свършените дела.

През 2017 г. е увеличен броят на новообразуваните дела в категориите: частни административни дела, подзаконови нормативни актове, дела по  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и др.,   дела по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалното подпомагане, по Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, искове по АПК, други административни дела и общо касационни дела. Общото постъпление на делата се е увеличило с 19.30 на сто или с 680 броя през 2017 г. в сравнение с предходната година.

Председателят на Върховния административен съд – Георги Чолаков поздрави бургаските съдии за постигнатите резултати и заяви, че е респектиран от цифрите за 2017 г. Той добави, че е наясно с проблемите с натовареността на магистратите в Бургас и обеща до 15 април да бъдат командировани съдии от градовете Ямбол и Сливен.

„Нараства доверието на гражданите към вас, затова се увеличават и делата“, каза Севдалин Мавров от Висшия съдебен съвет. В хода на поздравите се чуха и предложения за нова сграда на Административен съд – Бургас, предвид недостатъчния брой помещения в момента, които ползва институцията.

Кметът Димитър Николов се ангажира с организирането на обща среща за намиране на оптимален вариант за бъдещ нов дома на съда.

Областният управител Вълчо Чолаков изрази личната си благодарност към съдиите за бързото съдопроизводство при оспорваните от него актове.

Председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова подчерта, че административните съдилища присъстват с отличните си показатели за срочност и качество в Информационното табло на ЕС по правосъдието.

Годишното общо събрание на Административен съд – Бургас завърши с поздрави и изпълнения на младите фолклорни таланти от СОУ „Добри Чинтулов“ и даровити ученици от ПГРЕ“Г. С. Раковски“ гр. Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

1 × 3 =