Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка от типа „пряко договаряне“ за „Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“.

Поръчката касае предоставяне на юридическа услуга, а именно изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Прогнозна стойност е 110 000 лв. без ДДС.

Покана се изпраща на 3 адвокатски кантори:
– Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“;
– Адвокатско дружество „Делибалтов, Милкова, Ивановa“;
– Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници“.

При предоставяне на услугата следва да се реализират няколко типа дейности.

1. Преглед и анализ на цялата действаща обща и специална нормативна уредба, която регулира правоотношения в сектора по предоставяне на услуги по електронно събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства в Република България, както и мотиви относно необходимостта от привеждането й в съответствие с европейското законодателство в тази област и/или изменение и допълнение на действащата нормативна уредба в Република България.

2. Изчерпателно изброяване на нормативни и подзаконови нормативни актове, които следва да се изменят или допълнят във връзка със спазване на европейското законодателство в областта на електронното пътно таксуване за изминато разстояние за превозни средства, както и подробни мотиви относно предложените промени. Следва да се изготви проект на нормативен и съответно подзаконов нормативен акт.

3. Предложение за създаване на нова нормативна уредба във връзка с електронното пътно таксуване за изминато разстояние за превозни средства, както и подробни мотиви относно предложените промени, в случай, че има необходимост от такава, съобразена с европейското законодателство, като се изготви и проект на нормативен и подзаконов нормативен акт.

4. Проучване на възможност за допълнения и изменения на двустранни международни спогодби, които да позволят достъп до базите данни на превозни средства регистрирани в чужбина и принудително изпълнение на наложени санкции на чужди превозни средства, във връзка с констатирани нарушения при електронното пътно таксуване, като за целта се изготвя анализ, подкрепен със съответните документи.

5. Изготвяне на проекти на нормативни и подзаконови нормативни актове във връзка със създаване на Структура със специална цел, която да организира и управлява дейността по предоставяне на услугата за електронно събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“, с мотивирано предложение от страна на изпълнителя.

6. Предвиждане в нормативната уредба на орган за разрешаване на спорове, съгласно Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи.

7. Оказване на съдействие на възложителя до влизане в сила на проектите на нормативни или подзаконови нормативни актове чрез консултации, писмени становища, отразяване на препоръки, отстраняване на забележки, както и съобразяване на предложения от законодателния орган, както и други, възникнали в процеса до приемане на нормативния или подзаконовия нормативен акт.

8. Изводи и препоръки на база успешния законодателен опит на държави в ЕС, въвели функционираща тол система по отношение на нормативната уредба в тази област, както и по отношение изграждането и функционирането на Предприятие със специална цел, което организира и управлява дейността по предоставяне на услугата за електронно събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви