Наложена е еднократна санкция на „ПСОВ Елените“ ЕООД, Св. Влас, община Несебър в размер на 759 762 лв. за заустване на отпадъчни води в Черно море без разрешително за заустване и за превишение на нормите за качеството на крайбрежните моски води.

През октомври експертите от РИОСВ – Бургас извършиха 132 проверки на 120 обекта. От тях 75 са планови и 57 извънредни. Дадени са 23 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Наложени са две санкции, а постъпилите суми от тях – 9460.49 лв. Съставени са 15 акта и са издадени 16 наказателни постановления в размер на 21 970 лв. За временно паркиране в природен парк „Странджа“ на „Тред Ка“ ЕООД и „Вива България Груп“ ЕООД са наложени имуществени санкции по 3000 лв.

За неизпълнение на предписание по реда на Закона за опазване на околната среда са наложени две имуществени санкции в размер на 2000 лв. С по 2000 лв. са глобени община Камено за неизпълнение на условие, определено в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води, и предприятие за производство на млечни продукти – за заустване на непречистени отпадъчни води над установените емисионни норми.

На шест физически лица са наложени глоби по Закона за биологичното разнообразие. За дейности с отпадъци от черни и цветни метали са глобени 4 физически лица с по 1400 лв.

Акценти в контролната дейност на инспекцията през месеца са проверките на площадки, на които се извършват дейности с отработени масла, пуснати на пазара полимерни торбички в общините Приморско, Бургас, Карнобат и Несебър, трансграничен превоз на отпадъци, както и контрол по условията на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води и спазването на определените индивидуални емисионни ограничения.

Предприети са действия по 32 сигнала от „зеления“ телефон на РИОСВ-Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви