Съдебна палата-Бургас
Съдебна палата-Бургас

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност „съдия“ по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Колегията взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите, която въз основа на Анализ на натовареността на съдилищата за 2016 година приема, че необходимост от преместване на магистрати от нисконатоварени районни съдилища съществува само за Софийския районен съд, съобщава Правен свят.

Според обобщените данни за първото полугодие на 2017 година магистратите в органа са с натовареност по щат под средната за страната с 48,19 броя дела за разглеждане месечно от 1 съдия при средна за страната 51,45 броя и с 40,88 броя свършени дела месечно от 1 съдия при средна за страната 38,18 броя.

Посочва се, че в Районен съд – Бургас са налице 3 свободни длъжности „съдия“ и с разкриването на 1 длъжност „съдия“ ще се понижат показателите на натовареността на Районен съд – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви