На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава
– С Решение № 29-8/25.07.17г. Общински съвет Бургас :

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/31.01.2017 г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас.

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от участъка между о.т.30 – о.т.34 по одобрен ПУР, с Решение №23-22/ 31.01.2017 г. на Общински съвет Бургас до северозападната граница на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствени зони 07079/35 и 7/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

14 − six =