община Бургас
Съобщение на община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

– С Решение № 28-8/27.06.17г. Общински съвет Бургас  :

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.

4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас.

5. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви

1 × 1 =