Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла, област Варна, и на екологична оценка към него. Това се налага, тъй като изработеният по възлагане на МРРБ през периода 1996-1997 г. план не е актуален.

През 2004 г. с решение на Общински съвет – Бяла е изготвен и приет проект за актуализация на действащия териториалноустройствен или общ устройствен план. Той е приет без задължителните процедури по реда на законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии, като предвижда цялостно урбанизиране на крайбрежната зона и значителни територии за създаването на нови курортни и вилни зони.

Настъпилите промени в устройствените условия, степента на урбанизация, въведена с актуализацията на ТУП на Община Бяла, както и необходимостта от опазване на териториите с особена териториалноустройствена защита и осигуряване на екологичните параметри, налагат изготвянето на нов план.

С Общия устройствен план на Община Бяла, който трябва да изработи избрания изпълнител, ще трябва да се създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите и прилежащата акватория на Черно море.

За плана ще трябва да се изработи проект в две фази – предварителен и окончателен, съгласно планово задание за проектиране.

Предварителният проект ще бъде предоставен за обществено обсъждане и съгласуване със заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУПV. Окончателният проект ще бъде изработен след издаване на положително становище по Екологичната оценка и оценката за степента на въздействие.

Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв. с ДДС. Оферти могат да бъдат подавани до 17.30 часа на 10.07.2017 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви