За поредна година община Бургас отчита стойности на финансовите си показатели, отразяващи финансова стабилност, самостоятелност и устойчивост, повишена инвестиционна активност и ефективност, висока събираемост на приходната и умерено изпълнение на разходната част на бюджета. Увеличен е делът на собствените приходи в общите постъпления, бюджетното салдо е положително, а увеличените капиталови разходи създават потенциал за реализация на бъдещи приходи. Този резултат се отразява и в решението на Рейтинговия комитет към БАКР за запазване на присъдените рейтинги – Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ-, перспектива: стабилна, краткосрочен кредитен рейтинг А-3; Дългосрочен рейтинг по национална скала АА- (BG), перспектива: стабилна, краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG). В доклада на Рейтинговия комитет е обърнато специално внимание на съществения ръст на цялостната капиталова програма при намален дял на финансиране с европейски средства, оценката на държавния риск на страната и влиянието му върху община Бургас за ограничаване на присъдения дългосрочен и краткосрочен рейтинг и благоприятното позициониране на Общината в сравнителен план спрямо другите общини в България.

Началният план по бюджета на община Бургас за 2016 г. е в размер на 168 558,6 хил. лв., а индикативният годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз – 50 000 хил. лв. Уточненият план по бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 198 644,4 хил. лв., като промяната се дължи на корекции по функции, отразяващи решения на Общинския съвет, получени и предоставени трансфери и средства от Министерства и ведомства.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 181 305,6 хил. лв. /при 161 127,1 хил. лв. към 31.12.2015г./, в т.ч. – за държавни дейности – 76 975,9 хил. лв. /при 84 420,8 хил. лв. към 31.12.2015г./; за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ – 104 329,7 хил. лв. /при 76 706,3 хил. лв. към 31.12.2015г./ .

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви