През 2016 г. община Бургас осъществява проекти от новия програмен период по оперативни програми на Европейския съюз 2014-2020 г. за осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на община Бургас в стратегически икономически и културен център в черноморския регион.

Към 31.12.2016 г. извънбюджетни разходи по отчетите на община Бургас са в размер на 18 129,5 хил. лв. по проекти, финансирани по линията на: Кохезионния и Структурни фондове; Други средства от Европейския съюз; Международни програми и проекти.
Със средства от Кохезионния и Структурни фондове към Национален фонд са финансирани проекта по ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“, като извършените разходи за 2016 г. са в размер на 9 847,1 хил. лв.

Отчетът е намален с възстановено ДДС по проекти от предходния програмен период 2007-2013 г. в размер на 2 577,1 хил. лв. Проекти с особена важност за положителното развитие на Общината са:; „Осигуряване на балансирана градска среда“; „Обновяване на градската жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона“; „Подобряване качеството на образованието, чрез модернизиране на образователната инфраструктура в гр.Бургас“; „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр. Бургас“.

С „Други средства от Европейския съюз“ са финансирани проекти за 4 888,7 хил. лв., в т.ч. във функция „Образование“ на училищата и детските градини по секторни програми „Еразъм“, „Трансгранично сътрудничество“ и по проекти на Общината – „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Маринка, с. Братово и гр. Българово“ със средства от фонд „Солидарност“; Проект „FIESTA“; Проект „CRISTA“; Проект „Sharing cities“; „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони-4Greeninn“.

Извършените разходи през 2016 г. по други международни програми и проекти са – 3 393,7 хил. лв. в т.ч.: по проекти: „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)“,; „Управление на риска от наводнения в община Бургас“ „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“; „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“, „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви