Със заповед на министъра на околната среда и водите от 26.04.2017 г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие се разрешава събирането на блатно кокиче от защитена местност „Калината“ край Слънчев бряг. Със същата заповед се забранява ползването на блатно кокиче от останалите находища в Бургаски регион – в созополското село Присад, защитена местност „Чаирите“ край село Горица, защитена местност „Блатото“ край Созопол и местността „Блатата“ край Лозенец.

През миналата седмица приключиха проверките на РИОСВ за оценка състоянието на популациите на блатно кокиче в контролираните находища в региона. Такива проверки се извършват ежегодно съвместно с представители на общините и държавните горски/ловни стопанства, на чиято територия са находищата. Проверките имат за цел да установят както общото състояние на растенията, така и тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове.

На основа резултатите от извършените проверки е издадена заповед на министъра на околната среда и водите, която забранява или разрешава събирането на блатно кокиче в находищата в Бургаски регион през тази година. За неспазване на заповедта е предвидена глоба по чл. 124, ал.1 от ЗБР, която е в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.

Блатното кокиче е вид под режим на опазване и регулирано ползване съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви