Учредена е експертна работна група към Националния съвет по туризъм (НСТ), чието формиране бе инициирано на последното заседание на съвета през февруари т.г. в Бургас. В нея влизат представители на туристическия бизнес. Създаването на работната група бе предизвикано поради натрупването на редица въпроси от страна на бизнеса за актуализация и промени в нормативните документи в сектора, заяви министър Балтова. Тя посочи, че групата ще работи в три направления, свързани с  промените в Закона за туризма, режима на категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и сертификация на балнеолечебните центрове, както и упражняването на професии в туристическата индустрия. Бизнесът ще е инициатор и коректив за тези промени, а министерството ще осигурява логистична подкрепа за по-бързото им осъществяване, подчерта министър Балтова. Подгрупите по трите направления ще са с постоянен срок на действие, но техният състав ще може да се променя динамично според възникнали необходимости.

Министър Балтова акцентира, че държавната администрация винаги е вземала под внимание конструктивните мнения на бизнеса и голяма част от тях са залегнали в досегашната нормативна база. Тази практика ще продължи, гласът на бизнеса се чува и за това свидетелства свършеното до момента, но практиката винаги подсказва нуждата от още промени, каза още тя. Министърът припомни, че въз основа на констатирани проблеми в законовата и подзаконовата нормативна уредба в туризма е предприето разработването на пакет от ключови законодателни и нормативни промени, които са послание към 44-тото Народно събрание.

На 30.12.2016 г. Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма. Бяха създадени работни групи за развитието на планинския туризъм и създаването на регламент за свободното къмпингуване. Поради големия обществен интерес, министърът на туризма на 30.01.2017 г. удължи срока за обществено обсъждане до 30.04.2017 г.

Създадена е работна група за въвеждането в националното законодателство на Директива 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Формирана е и работна група за разработване на Наредба за Националния туристически регистър /НТР/. Разписването на правилата на обмен на данни по реда на чл. 166 от Закона за туризма следва да се извърши въз основа на изпълнена дейност за проектиране по договор за обществена поръчка за „Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/. Регламентиране на функционирането на НТР и ЕСТИ като част от регистъра“.

Продължава дейността и на работната група за изготвяне на проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, по която Министерството на туризма е инициатор, а вносител – Министерството на здравеопазването. Създадена е също работна група за изготвяне на проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддържка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни. Аналогично с промени в Закона за туризма трябва да стартира работата и по изготвяне и приемане на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация за придобиване на правоспособност за професията „ски учител“.