urna2

Районната избирателна комисия Бургас, назначена с Решение № 2305-НС от 27.03.2013 г. на ЦИК,  започна работа и се конституира. Комисията  ще осъществява дейността си в сградата на Областна администрация.

Във връзка с предстоящите дейности по администриране на изборите, насрочени за 12 май 2013 г., РИК уведомява:

1. Инициативните комитети представят заявление за регистрация (Приложение № 49 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи, в срок до 17:00 часа на 01.04.2013 г.

2. Партии и коалиции от партии представят предложения за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 60 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 06.04.2013 г.

3. Инициативните комитети представят предложения за регистриране на независим кандидат (Приложение № 61 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 06.04.2013 г.

4. Партии, коалиции от партии и инициативните комитети представят предложения за регистриране на застъпници по образец (Приложение № 40 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 11 май 2013 г.

Предложения по т. 4, 5 и 6 освен на хартиен носител, следва да бъдат представени и на електронен носител и e-mail rikburgas@abv.bg.

Изискванията относно създаването на инициативни комитети и необходимите документи за регистрация, са уредени в чл. 96 и чл. 97 от Изборния кодекс и Решение № 2179-НС/19 март 2013 г. на ЦИК, публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”.

Изискванията относно реда за регистрацията на застъпници и необходимите документи са уредени в чл. 101 от Изборния кодекс и Решение № 2203-НС/23 март 2013 г. на ЦИК, публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”.

Изискванията относно реда за регистрацията на кандидатски листи и независими кандидати, както и необходимите документи са уредени в чл. 106 до чл. 111 от Изборния кодекс.

РИК Бургас ще обявява взетите решения по постъпили заявления, искания, жалби и други, на сайта на Областна администрация – Бургас, секция „Избори”, РИК. На същия адрес ще се поддържа и електронен регистър на жалбите до РИК и решенията по тях. Заседанията на РИК могат да се проследяват онлайн директно в съответната секция на електронния адрес на комисията.

 

Коментар

Интервю